ThinFilms2018 Organizing cum Technical Committee

Name Affiliation Contact
Sam ZHANG
Nanyang Technological University, Singapore msyzhang@ntu.edu.sg
Shou CHEN
President, SAVTI, China
Xin CHENG
Southern University of Science and Technology
Kui CHENG
Zhejiang University, China Chengkui@zju.edu.cn
Suk-won CHA
Seoul National University, Korea swcha@snu.ac.kr
Jianmin CHEN
China Surface Engineering Association
Zhong CHEN
Nanyang Technological University, Singapore aszchen@ntu.edu.sg
Jindi DUAN
CMSE-Surface
Richard FU
Northumbria University in Newcastle, UK Richard.fu@northumbria.ac.uk
Ping FAN
Shenzhen University
Witold GULBINSKI
Koszalin University of Technology, Poland
Yanfeng GAO
Shanhai University
Jinsong GAO
Changchun Optics Institute, China gaojs@ciomp.ac.cn
Chaoquan HU
Jilin University, China cqhu@jlu.edu.cn
Zhaohong HUANG
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) zhhuang@SIMTech.a-star.edu.sg
Feng HUANG
Ningbo Materials Institute
Rongchang HUANG
Shenzhen Association for Vacuum Technology Industries 13823748555@139.com
Xiao-Tao HAO
Shandong University, China haoxt@sdu.edu.cn
Chuankun JIA
National University of Singapore
Pengfei JU
Shanghai Academy of Spaceflight Technology, China
Bo LIU
Hunan University, China
Fengmin LIU
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), Singapore fengmin0505@yahoo.com.sg
Shiyu LIU
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), Singapore syliu@simtech.a-star.edu.sg
Jingting LUO
Shenzhen University
Xuanyong LIU
Shanghai Institute of Ceramics, CAS, China
Dingquan LIU
Shanghai Institute of Technical Physics, CAS
Erjia LIU
Nanyang Technological University, Singapore mejliu@ntu.edu.sg
Lin LI
Nanyang Technological University, Singapore mlli@ntu.edu.sg
Feng PAN
Tsinghua Univrsity
Guojun QI
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) gjqi@simtech.a-star.edu.sg
Zhongxiao SONG
Xi'an Jiaotong University
Lidong SUN
Chongqing University lidong.sun@cqu.edu.cn
Pei-Chen SU
Nanyang Technological University, Singapore peichensu@ntu.edu.sg
Yuan SU
China Vacuum Association
Xiubo TIAN
Harbin Institute of Technology
Yongbing TANG
CAS Shenzhen, China
Fuhui WANG
Northeastern University, China
Qimin WANG
Guangdong University of Technology
Wanyu WU
Da-Yeh University, Taiwan wanyu@mdu.edu.tw
Qiuping WEI
Central South University
Feng WEN
Hainan University
Linjun WANG
Shanghai University
Jiadao WANG
Tsinghua University, China
Junwei WU
Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Xinhua WANG
SAVTI
Hong XIE
Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech) hxie@simtech.a-star.edu.sg
Jun XIAO
Rtec Instruments, USA jxiao@rtec-instruments.com
Hiroyuki YOSHIDA
Chiba University
Yanwen ZHOU
University of Science & Technology Liaoning, China zhouyanwen1966@163.com
Kun ZHOU
Nanyang Technological University, Singapore kzhou@ntu.edu.sg
Guangan ZHANG
Lanzhou Institute of Chemical Physics
Minhao ZHU
Southwest Jiaotong University
Yonggang ZHAN
SAVTI
Qing ZHANG
Nanyang Technological University, Singapore eqzhang@ntu.edu.sg